اصولا خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی با شما رو نداشتن.

نمی دونم ، واقعا نمی دونم که قوانین حاکم رو کسی می دونه یا نه!

ولی با شکم سیر و مغز پیر تنها آرزویی که می مونه پاشیدن خون جاری در رگ ها به آسمون نیست.

فقط کسانی که تخیلی مناسب دارند به آسودگی زیستن را تجربه می کنند و نفس آخر را در شان نفس آخر تجربه می کنند فقط افسوس که فراموش می کنند شیوه ی استفاده از تخیل را به دیگران بیاموزند زیرا همان دیگران حوصله ی توجه را ندارند چون در حال دست و پا زدن برای رسیدن به چیزی هستند که فقط در تخیلی که روشش را نمی آموزند،می یابند.

فقط برای گفتن،می نویسم.

/ 0 نظر / 6 بازدید